Informace o školské radě

Školská rada pracuje ve složení –

Zástupce zřizovatele školy – Mgr. Martin Bandor

Zástupce pedagogických pracovníků – Mgr. Kateřina Parchanská

Zástupce zákonných zástupců žáků – Václava Mikulenková

Předseda školské rady – Mgr. Kateřina Parchanská

Schází se zpravidla 2x ročně a zabývá se záležitostmi vyplývajícími ze školského zákona (§ 167 a 168, zákona 561/2004 Sb.) Funkční období členů rady je tři roky.

Poslední schůzka rady se konala v lednu 2019. Školská rada schválila –

Dodatek ke školnímu řádu, váhy známek

Přihlášení