ve školním roce 2015/2016

Aktualizováno o charakteristiky

Pondělí:     KERAMIKA
                   p. Ariadna Štangová

Cílem činnosti je, aby žáci samostatně vytvořili z keramické hlíny výrobek, rozvíjeli svou fantazii a jemnou motoriku, prohloubili si pozitivního vztah k přírodě.

Úterý:          DRAMATICKÝ KROUŽEK
                    p. Marcela Poláchová

Podněcujeme děti k pohybovému vyjádření pohádkových postav, zvířat, k vyjádření pocitů rytmizací, obohacujeme jejich slovní zásobu, přiměřeně rozvíjíme sebevědomí, kulturní cítění.

Středa:        TANČÍME PRO RADOST
                    p. Jana Haroková

Cílem je rozvoj koordinace lokomoce a zvládnutí dalších poloh a pohybů těla, dokázat sladit pohyb s rytmem a hudbou, ovládat koordinaci ruky, nohy a oka, osvojit si prvky jednoduché gymnastiky.

Čtvrtek:      HRAVÁ ANGLIČTINA
                    p. Melanie Pletnická

Děti se zde seznamují s cizím jazykem hravou formou, procvičují paměť a pozornost, podněcujeme v dětech pozitivní zájem o učení a zvídavost, vytváříme povědomí o existenci jiných kultur a národností.