Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Vážení rodiče,

na základě informací, které poskytlo MŠMT pod čj. MSMT-27988/2016 dne 16.12. 2016

o organizaci zápisů k povinné školní docházce v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, si vám dovoluji předložit následující informace.

Právní rámec

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Datum vyhlášení zápisu na naší škole bude včas zveřejněn.

Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. Žádost o přijetí podává zákonný zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné i dítě.

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Zákonný zástupce je povinen ke dni zápisu do 1.třídy přinést veškeré doklady týkající se odkladu povinné školní docházky – doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení dětského odborného lékaře.

Komentář: Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.

§ 37 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, pak je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k  předškolnímu vzdělávání.

Komentář: Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění uvádí § 34a školského zákona.

Školský obvod pro ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná, příspěvková organizace je vymezen ulicemi:

 • Rudé armády                                     
 • Slovenská
 • Čsl.armády
 • Mickiewiczova
 • U Vodárny
 • Kašparova
 • Petrovická
 • Leonovova
 • Žižkova

Zapisují se děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012.

-         zákonní zástupci si s sebou přinesou občanský průkaz, rodný list dítěte

-         dítě přichází k zápisu vždy v doprovodu zákonného zástupce

-         přijít mohou děti i z jiných školských obvodů a jiných MŠ

Postup při odkladu povinné školní docházky:

-         rodiče podají žádost o odklad povinné školní docházky o jeden rok (formulář si vyzvednou v MŠ nebo stáhnou z webových stránek školy a přinesou s sebou v den zápisu i s vyjádřením školského poradenského zařízení a dětského odborného lékaře

-         zákonní zástupci dětí, které nenavštěvují žádnou MŠ (individuální vzdělávání) a chtějí žádat o odklad povinné školní docházky, si mohou stáhnout žádost z webových stránek nebo si dokument přijít vyzvednout do školy

-         rodiče jsou ze zákona povinni se k zápisu dostavit, přestože žádají o odklad povinné školní docházky

Postup při požadavku o předčasné přijetí dítěte ke školní docházce

 • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření PPP.
 • Pokud je dítě narozeno v období leden – červen, pak je nutné ještě i vyjádření odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Čechovská, zástupce ředitele

Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 596 311 294

Jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.