V letošním školním roce budou na škole pracovat níže uvedené kroužky, které jsou pro všechny žáky a děti zdarma. Zákonní zástupci mohou své dítě do kroužku přihlásit u pedagogů – vedoucích kroužků, kteří budou žáky oslovovat i ve škole.

 

Poř.

číslo

Název kroužku

Zaměření

Oblast činnosti (stručný popis)

Vedoucí kroužku

1.

Florbal

Kroužek bude probíhat jednou týdně v tělocvičně školy 60 minut. Je určen žákům a žákyním 2.stupně. Cílem kroužku je zdokonalování herních činností jednotlivce a družstva florbalu. V průběhu roku se žáci budou připravovat a účastnit školních a městských turnajů a vhodně tak vyplní svůj volný odpolední čas.

Mgr. Ivo Rafaj

2.

Keramická dílna

Seznámení žáků s keramickou hlínou, následně zpracování, glazurování, burelování. Výroba drobných keramických předmětů, dárečků pro rodiče a přátele školy. Výrobky současně slouží k trvalé výzdobě chodeb ZŠ a ŠD. V letošním školním roce budou v keramickém kroužku realizovány 2 velké projekty: „Dětský karvinský keramický betlém“, který bude vystaven na Zámku Fryštát v Karviné a „Peklo“. Výrobky jsou určeny pro sklepení Zámku Fryštát v Karviné.

p.Václava Mikulenková

3.

Ekoškola

Naší snahou je udržet si mezinárodní titul Ekoškola, který je propůjčován na čtyři  roky. Ten jsme  úspěšně obhájili  již po třetí.  Do projektu bude  zapojena většina žáků, zaměstnanci školy i rodiče.

Naše aktivity prezentujeme a nadále budeme prezentovat  ve školním  časopise Školáček, v regionálním tisku, v RKK formou výstav, v televizi Polar, na webových  stránkách školy a při kontaktech s partnerskými školami z Považské Bystrice a Valaské ze Slovenské republiky, které jsou také Ekoškolami.

Delší dobu spolupracujeme s ekologickým sdružením TRIANON, kde se účastníme výtvarných soutěží s výborným umístěním a ekologických exkurzí. Od této společnosti jsme obdrželi putovní pohár za nejlepší ekoaktivity v našem kraji.

V rámci Ekoškoly plníme spoustu úkolů, které vychází z programu ekoškol. Proto i letos všichni žáci navštíví v našem městě v rámci celoročního školního projektu „ Poznej okolí svého města“ – sběrný dvůr, čističku odpadních vod, památné stromy, místa, kde se projevují důsledky poddolování – šikmý kostel sv.Petra z Alkantary Ovocentrum a další.

Dle potřeby v rámci realizace projektu využíváme  výukové programy, některé si již připravujeme sami. Pravidelně organizujeme projektové dny s ekologickým zaměřěním.  Nedílnou součástí jsou vycházky do přírody, tvoření koutků živé přírody, organizování terénních pobytů společně s partnerskými školami, vánoční jarmark, den otevřených dveří a jiné.

Tuto rozsáhlou činnost žáků řídí 20ti členný ekotým složený z žáků a  zaměstnanců školy. Je rozdělen do ekohlídek: Watíci (energie), Bubliny (voda), Odpaďáčci (odpady), Kopretinky (prostředí školy) a Zpravodajky. Každá ekohlídka plní další dílčí úkoly se specifickým obsahovým zaměřením.

Škola vytvořila ekokodex školy, jímž se řídíme. Dále si každý ročník vytváří svůj dílčí ekokodex.

Realizace výše zmíněných aktivit je podmíněna finanční dotací. Bez ní není možné projekt realizovat a mezinárodní  titul obhájit.

Mgr. Marcela Wnuková

5.

Sportovní hry

Míčové a pohybové hry, základy aerobního cvičení, relaxační cviky, meditace, cvičení při hudbě, základy florbalu, dětská jóga, cvičení na nářadí, cvičení s náčiním, gymnastika.

Bc.Alice Litzková

6.

Anglická konverzace

Kroužek bude probíhat 1xtýdně v jazykové učebně školy jednu vyučovací hodinu. Je určen žákům 2.stupně. Cílem kroužku je zdokonalení a prohloubení slovní zásoby a mluvnických pravidel v anglickém jazyce. Důraz bude kladen na ústní projev.

Mgr. Kateřina Parchanská