Od pondělí 25. května se otevře škola pro žáky prvního stupně. Přihlášení k docházce je dobrovolné. Nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci jako za normálního provozu školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. V průběhu vzdělávání může zákonný zástupce ukončit docházku do školy s písemným potvrzením.

Podmínky jsou nastaveny dle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k otevírání škol. Dokument se nazývá „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“ 

Níže uvádíme základní informace.

 

PŘED ZAČÁTKEM

DO PÁTKU 15. 5. DO 10:00 MUSÍ ZÁJEMCI O VZDĚLÁVÁNÍ VYPLNIT ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ, ve kterém zákonní zástupci informují školu o svých požadavcích.  https://forms.gle/6tf6yc9EQCYB1KdT9 

Žáci musí v pondělí 25. 5. přinést vyplněné a podepsané “ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“ (k vytisknutí dole, formulář lze také vyzvednout ve škole). Ti kteří zájem nemají, napíší e-mail třídní učitelce.

 

DOPOLEDNÍ VÝUKA

Žáci stráví ve škole maximálně 4 vyučovací hodiny denně, čtvrťáci a páťáci výjimečně 5 hodin (každopádně bez tělesné výchovy). Detailní rozvrh hodin nastavíme dle skutečného zájmu o vzdělávání. Ve třídě bude maximálně 15 žáků. Každý žák bude sedět sám v lavici. O přestávkách budou žáci pod pedagogickým dohledem, který bude kontrolovat, aby nedocházelo k narušování dvoumetrových rozestupů. Přestávky budou trávit žáci také venku v areálu školy. Žáky bude učit třídní učitel. Pokud počet zájemců přesáhne 15 z jedné třídy, může pedagogickou činnost vykonávat jiný učitel nebo asistent pedagoga. Jednotlivé skupiny se nebudou v průběhu dopoledne měnit a míchat. K míchání nedojde ani v čase do konce června 2020. 

 

OBĚDY

Žáci mají možnost využívat školní jídelnu, která bude nabízet teplá jídla. Organizace vydávání obědů bude nastavena dle zájmu žáků.

 

ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ (ŠKOLNÍ DRUŽINA)

Odpolední vyučování (v budově školy) bude žákům k dispozici do 16:00 (pokud to dovolí personální možnosti školy na základě zájmu o docházku). Vyzvedávat děti před 16:00 bude možné v předem určených časech (nikoliv tedy průběžně). Žáci budou podle počasí trávit maximum času venku ve školním areálu. Jednotlivé skupiny se nebudou v průběhu odpoledne měnit a míchat. K míchání nedojde ani v čase do konce června 2020. Ranní družina nebude poskytována! V případě maximálního zájmu a personálních problémů školy, budou mít přednost pro přijetí do družiny žáci z nižších ročníků.

 

OCHRANA ZDRAVÍ

Každý žák si musí do školy přinést 2 roušky a sáček na úschovu roušek. Ve společných prostorech (šatny, chodby...) budou muset žáci nosit roušky, ve třídě je nošení roušek závislé na rozhodnutí učitele. Škola zajistí dezinfekci rukou (zásobníky instalované ve škole), průběžnou dezinfekci společných povrchů (lavice, kliky, vypínače...) a úklid, který bude oproti normálnímu provozu častější. Škola disponuje ionizátorem, který třídu jednou denně nebo jednou za dva dny vyčistí.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY BUDOU DŮRAZNĚ DBÁT NA TO, ABY ŽÁCI DODRŽOVALI HYGIENICKÁ OPATŘENÍ! (rozestupy, mytí rukou, dezinfekce)

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Do školy nesmí vstoupit doprovod žáků. 

 

ROZVRH DOPOLEDNÍHO A ODPOLEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ

Rozvrh obdrží zákonní zástupci e-mailem nejdříve ve středu 20. 5. Přístupný bude také na internetových a facebookových stránkách školy.

 

DÁLKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Dálkové vzdělávání bude pokračovat dále a bude obsahově v maximální míře kopírovat výuku, která bude probíhat ve škole.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení